هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/ 7/ 1392 بنا به پیشنهاد شماره 11/ 1/ 76731 مورخ 2/ 7/ 1392 وزارت کشور و به استناد ماده (31) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 – تصویب نمود:

مسافرت های وزیران و معاونان رییس جمهور در داخل کشور با هواپیمای اختصاصی در موارد استثنایی و ضروری به نحوی که استفاده از پروازهای عادی و عمومی ممکن نباشد، مجاز است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور